دانلود رایگان


تحقیق :مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و کالبد معماری امروز ایران ) در غالب طراحی موزه و فرهنگسرای موسیقی( - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی وکالبد معماری امروز ایران) در غالب طراحی موزه و فرهنگسرای موسیقی(فهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و
کالبد معماری امروز ایران
) در غالب طراحی موزه و فرهنگسرای موسیقی(

فهرست مطالب
عنوان .................................................................................................................... صفحه
چکیده .................................................................................................................. 1
فصل اول: كليات
1 1 مقدمه - - ............................................................................................................ 3
2 1 موضوع تحقیق - - ................................................................................................... 4
3 1 بیان مسئله تحقیق - - ................................................................................................ 4
4 1 متغییرها - - .......................................................................................................... 6
3 1 فرضیه ها - - ........................................................................................................ 6
6 1 اهداف تحقیق - - .................................................................................................... 6
1 6 1 اهداف موردي - - - ................................................................................................ 6
2 6 1 اهداف طراحي تحقیق - - - ........................................................................................ 6
7 1 روش تحقیق - - ..................................................................................................... 7
8 ساختار رساله - - 1 ................................................................................................... 7
فصل دوم: مباني نظري
1 2 مقدمه - - ............................................................................................................ 9
2 2 گذري بر تاریخچه معماري در ایران - - .......................................................................... 10
1 2 2 دوره اشکانیان یا پارتیان - - - .................................................................................... 12
2 2 2 دوره ساسانیان - - - .............................................................................................. 13
3 2 2 دوره هخامنشیان - - - ............................................................................................ 14
4 2 2 دوره اسلامي - - - ................................................................................................ 14
5 2 2 دوران صفویه - - - ............................................................................................... 15
6 2 2 دوره پهلوي - - - ................................................................................................. 17
3 2 اصول معماري ایراني - - .......................................................................................... 18
ح
عنوان .................................................................................................................... صفحه
1 3 2 درون گرایي - - - ................................................................................................. 18
2 3 2 پرهیز از بیهودگي - - - ........................................................................................... 18
3 مردم محوري - - - 3 2 ............................................................................................... 18
4 3 2 خودبسندگي - - - ................................................................................................ 19
5 نیارش - - - 3 2 ...................................................................................................... 19
4 2 طبقه بندي بناهاي تاریخي ایران - - ............................................................................... 19
................................ ................................ ................................ ........................ - - -1 4 2 معماري پیش از پارسي . 19
................................ ................................ ................................ ................................ .... - - -2 4 2 معماري پارسي . 19
................................ ................................ ................................ ................................ ..... - - -3 4 2 معماري پارتي . 20
................................ ................................ ................................ ................................ ..... - - -4 4 2 شیوه خراساني . 20
5 4 2 شیوه رازي - - - .................................................................................................. 20
6 4 2 شیوه آذري - - - .................................................................................................. 20
7 4 2 شیوه اصفهاني - - - ............................................................................................... 21
5 2 تئوري و مباني موسیقي - - ........................................................................................ 21
1 5 2 دستگاه - - - ...................................................................................................... 21
2 5 2 گوشه - - - ....................................................................................................... 23
3 5 2 ردیف - - - ....................................................................................................... 24
4 5 2 فرم - - - .......................................................................................................... 25
1 4 5 2 فرم هاي موسیقي ایراني - - - - .................................................................................. 25
2 4 5 2 موسیقي آئیني - - - - ............................................................................................ 30
3 4 5 2 موسیقي روحاني )مذهبي( - - - - ............................................................................... 30
................................ ................................ ................................ ........................... - - - -4 4 5 2 موسیقي ملي ایران . 30
................................ ................................ ................................ .. - - - -5 4 5 2 موسیقي فلوکلور یا موسیقي عامیانه . 31
ط
عنوان .................................................................................................................... صفحه
................................ ................................ ................................ ................................ . - - - -6 4 5 2 موسیقي محلي . 31
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -7 4 5 2 موسیقي عامیانه . 31
................................ ................................ ................................ ................................ - - - -8 4 5 2 موسیقي مقامي . 32
6 2 موسیقي ایران - - .................................................................................................. 38
................................ ................................ ................. - - -1 6 2 اسامي دستگاه ها و آوازها در موسیقي سنتي ایران . 40
................................ ................................ ................................ .................. - - -2 6 2 ترانه هاي فولکوریک ایران . 40
................................ ................................ ............................ - - - - 3 6 2 موسیقي ایران باستان موسیقي هخامنشي . 41
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -1 3 6 2 موسیقي مذهبي . 41
................................ ................................ ................................ ................................ . - - - -2 3 6 2 موسیقي رزمي . 42
................................ ................................ ................................ .............................. - - - -3 3 6 2 موسیقي مجلسي . 43
7 2 تاریخچه موسیقي و مفاهیم آن - - ................................................................................ 43
................................ ................................ ................................ ................................ ........ - - -1 7 2 آواز آهنگ . 43
................................ ................................ ................................ ................................ ...... - - -2 7 2 آلات موسیقي . 44
................................ ................................ ................................ ................................ ... - - -3 7 2 ایران و موسیقي . 45
................................ ................................ ................................ ................................ ....... - - -4 7 2 ارقام موسیقي . 46
8 2 موسیقي مناطق ایران - - ........................................................................................... 49
................................ ................................ ................................ ............... - - -1 8 2 موسیقي نواحي مختلف ایران . 49
................................ ................................ ................................ ...................... - - -2 8 2 موسیقي بومي آذربایجان . 49
................................ ................................ ................................ .......................... - - - - 1 2 8 2 موسیقي با متر آزاد . 50
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 2 8 2 موسیقي با متر معیّن . 50
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -3 2 8 2 سازهاي آذربایجان . 51
................................ ................................ ................................ ........................ - - -3 8 2 موسیقي بومي کردستان . 53
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 3 8 2 موسیقي با متر آزاد . 54
ي
عنوان .................................................................................................................... صفحه
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 3 8 2 موسیقي با متر معیّن . 55
................................ ................................ ................................ ............................ - - - -3 3 8 2 سازهاي کردستان . 57
................................ ................................ ................................ ........................... - - -4 8 2 موسیقي بومي لرستان . 58
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 4 8 2 موسیقي با متر آزاد . 58
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 4 8 2 موسیقي با متر معیّن . 59
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -3 4 8 2 سازهاي لرستان . 60
................................ ................................ ................................ ................................ . - - -5 8 2 موسیقي بختیاري . 61
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 5 8 2 موسیقي با متر آزاد . 61
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 5 8 2 موسیقي با متر معیّن . 61
................................ ................................ ................................ ................................ ... - - -6 8 2 موسیقي قشقایي . 61
................................ ................................ ................................ ....................... - - -7 8 2 موسیقي بومي خوزستان . 62
................................ ................................ ................................ ............................ - - -8 8 2 موسیقي بومي فارس . 63
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 8 8 2 موسیقي با متر آزاد . 63
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 8 8 2 موسیقي با متر معین . 63
................................ ................................ ................................ ................................ - - - -3 8 8 2 سازهاي فارس . 63
................................ ................................ ........................ - - -9 8 2 موسیقي سواحل خلیج فارس و دریاي عمان . 64
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 9 8 2 موسیقي با متر آزاد . 64
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 9 8 2 موسیقي با متر معین . 65
................................ ................................ ................................ ................................ - - -10 8 2 سازهاي سواحل . 65
................................ ................................ ................................ .... - - -11 8 2 موسیقي بومي سیستان و بلوچستان . 66
................................ ................................ ................................ ........................ - - - -1 11 8 2 موسیقي با متر آزاد . 66
................................ ................................ ................................ ...................... - - - -2 11 8 2 موسیقي با متر معین . 67
................................ ................................ ................................ ....................... - - -12 8 2 موسیقي بومي خراسان . 68
ك


تحقیق


:مطالعه


تطبیقی


پیوند


مفهومی


میان


فضای


موسیقی


سنتی


ایرانی


و


کالبد


معماری


امروز


ایران


)


در


غالب


طراحی


موزه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جنگ های نامتقارن

آموزش ساخت گردنبند زنگوله

آزمون عمل به باورهای دینی

کتاب یادداشت های روزانه

مدل آماده قایق در سالیدورک

پاورپوینت-کارکرد نخهای چند پردازشی متقارن و ریزهسته ها در سیستم عامل- در50اسلاید-powerpoin-ppt

کتاب آموزش شغلهای پردرآمد

المقتضب لابن انبار