دانلود رایگان


قابلیت جوش پذیری وجوشکاری آلومینیم وآلیاژهای آن - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600قابلیت جوشپذیری وجوشکاری آلومینیم وآلیاژهای آنخواص منحصر بفرد وکم نظیر آلومینیم، سبب شده استتا دست اندرکاران صنایع گوناگون، آلومنیم و آلیاژهای آنرا

دانلود رایگان

قابلیت جوشپذیری وجوشکاری آلومینیم وآلیاژهای آن

خواص منحصر بفرد وکم نظیر آلومینیم، سبب شده استتا دست اندرکاران صنایع گوناگون، آلومنیم و آلیاژهای آنرا برای ساخت انواع قطعاتبکار گیرند. مهمترین خواص آلومینیوم عبارتست از:

۱- وزنمخصوص کم (معادل 2.7 کیلوگرم بر دستی متر مکع

-مقاومت زیاد در برا برخوردگی، به دلیل تشکیل یک لایه (فیلم) اکسیدی به ضخامت 0.025 میکرون.

-نسبت استحکام به وزنبالا.

-هدایت حرارا تی زیاد.

-قابلیت ا نعکاس نور وحرارات.

-خاصیت جرقه نزدن وغیرمغناطیسیبودن.

-شکل پذیری با روش هایمختلف.

-استحکام بالا در درجهحرارت های پایین.

-سمی نبودن.

-اتصال آسان.

-آلیاژ پذیری با اغلبعناصر.

مشکلاتاصلی درجوشکاری آلومینیوم وآلیاژهای آن این مشکلات عبارتند از:

1-نقطه ذوب آلومینیوموآلیاژهای آن درحدود 450 تا 660 درجه سا نتیگراد است.چون در هنگام ا فزایش درجهحرارت ویا ذوب تغییر رنگ نمی دهد. بنا بر این ممکن است در اثر زیاد نگه داشتن منبعحرارت روی قطعه، حرارت فوق ذوب، افزایش سیالیت وجذب گاز اتفاق بیفتد. برای کنترلدرجه حرارت، استفاده از یک پیرومتر توصیه می شود.

2-از انجایی که هدایتحرارتی آلومینیوم وآلیاژهای آن تقریبا 3 تا 6 برابرآهن وآلیاژهای آن است، بنابراینانتقال وتوزیع حرارت درزمان جوشکاری آلومینیوم، به اطراف مسیر جوش بسیار سریع تر وبیشتر از فولاد است.به همین دلیل، اگر منبع حرارتی به اندازه یی کافی قوی نباشد، حرارتایجاد شدهقادر به ذوب نمودن فلز پایه و جوشکاری نخواهد بود. بنابراین استفاده ازحرارت زیاد و روشهای جوشکاری که سرعت بالا و تمرکز زیادی دارند توصیه می شود.

3- انبساط و انقباضالومینیوم و آلیاژهای آن، در اثر جوشکاری و سرد شدن پس ازآن، تقریبا 2 برابرفولادبوده و انقباض حجمی ناشی از انجماد آن در حدود 4 تا 6 در صد است که سبب تمرکزتنشهی داخلی میشود و منجر به پیچیدگی ، تا برداشتن ، تغییر ابعاد و ترکیدگی خواهدشد. استفاده از فیکسچرو نگه دارنده درحین جوشکاری برای رفع این نقیسه بی تاثیرنیست.

4-آلیاژهای آلومینیومی کهدر اثر عملیات حرارتی ، سختی بالاتری پیدا کرده اند، در اثر حرارت ناشی از جوشکاریدر مناطق مجاورخط جوش نرم میشوند.

5-حرارت ناشی از جوشکاریباعث مقاومت و خوردگی آلومینیوم و آلیاژهای آن در منطقه مجاور خط جوش نیز می گرددزیرا تغییرات دما ، سبب بروز تغییر در اندازه دانه ها و یا رسوب بعضی ترکیبات وفازهای بین فلزی و یا ناخالصی ها در مرزدانه ها می شود که همگی در کاهش مقاومت بهخوردگی آلیاژ نقش به سزایی دارند.

6-ایجاد ترک در منطقهمجاور جوش ، به علت ایجاد لایهای مذاب بعضی ترکیبات بین فلزی (با نقطه ذوب پایین )در این مناطق است. برا کاهش این نوع ترکها ، باید از مفتولهای جوشکاری نقطه ذوبپایین استفاده کرده، سرعت جوشکاری را افزایش داده و از فرایند جوشکاری استفادهنمود، تا حداکثر تمرکز حرارت را در یک نقطه ایجاد کنند.

جوشپذیری آلیاژهای الومینیوم

1-آلیاژ های آلومینیومباجوش پذیری بالا

2-آلیاژهای الومینیوم باجوش پذیری متوسط

3-آلیاژهای آلومینیوم باجوش پذیری محدود

4-آلیاژهای آلومینیومغیرقابل جوش پذیری(جوشکاری آن ها توصیه نمی شود)

آمادهسازی قطعات آلومینیومی وآلیاژهای آن برای انجام جوشکاری قبل از جوشکاری آلومینیوموآلیاژهای آن، باید موردزیررا درنظرگرفت:

1- تمیزکاری قبل ازجوشکاری آلومینیوم وآلیاژهای آن

2- آماده سازی وطراحی اتصال ولبه سازی درجوشکاری آلومینیوموآلیاژهای آن

3- طراحی فیکسچرونگه دارنده درجوشکاری آلومینیوم وآلیاژهایآن

4- پیشگرمای درجوشکاریآلومینیوم وآلیاژهای آن

5- ا نتخاب فلز پرکنندهبرای چوشکاری آلیاژهای آلومینیوم
1 : برایدستیای به یک جوش با کیفیت بالا، تمیزکاری آلومینیوم وآلیاژهای آن قبل ازجوشکاریالزامی است. به طورکلی، درجوش های اشعله ای، برای برداشتن اکسید سطحی، سطح فلزپایه ومفتول جوشکاری را کاملا به فلاکس، روانساز یا تنه کارآغشته می نمایدامادرقطعه کاراز نظر الکتریکی به قطب منفی متصل می شود بنابراین لایه اکسیدی به طورخودبه خود برطرف می شودونیازی به روانسازیاتنه کارنیست.در هرصورت وبه هر روشی،باید سطح فلز پایه از هرگونه چربی، روغن، گریس، رطوبت ولایه اکسیدی کاملاپاک شود.همچنین لایهءاکسیدی روی مفتول های جوشکاری نیز باید پاک شود.اسید فسفریک والکل،برای پاک کردن لایه های اکسید


قابلیت


جوش


پذیری


وجوشکاری


آلومینیم


وآلیاژهای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل روت آموزش روت گوشیGALAXY TAB2 GT-P3113 اندروید4.0.4

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (فرم مردان)

شبیه ساز سگا با بازی های خاطره انگیز

پولدارشیم

تنفر از نوشابه

مدیریت 146. فواید و رضایتمندی حسابداری در یک محیط برنامه ریزی منبع کسب و کارزیست 23. تنظیم رونوشتی ROS ،گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند

دانلود نمونه سوالات فیزیک سوم دبیرستان

کتاب فهم آمار در روانشناسی با SPSS - ویرایش هفتم (2017)